Sisir Kumar Mitra
06/01/1949
12/01/1955

 
Jatindra Nath Bhar
06/01/1949
08/01/1976

 
Jnan Saran Chatterjee
06/01/1949
12/01/1956

 
Arun Kumar Chowdhuri
08/01/1949
11/01/1980

 
Gitindra Saran Sanyal
02/01/1950
03/10/1956

 
Satyendra Nath Ghosh
23/08/1950
28/09/1950

 
Sudhansu Sekhar Deb
02/05/1951
21/12/1961

 
Mrinal Kumar Dasgupta
15/12/1954
10/01/1988

 
Muktisadhan Basu
07/01/1955
10/01/1993

 
Bimal Krishna Bhattacharyya
12/01/1955
13/11/1960


 
Dharmajit Gupta Sarma
12/01/1955
02/01/1956

 
Biswaranjan Nag
02/01/1956
11/01/1997

 
R. B. Banerjee
14/02/1956
08/01/1956

 
Santosh Kumar Sen
15/12/1956
05/01/1988

 
Anadi Nath Daw
02/10/1958
03/01/1996

 
Nirmal Baran Chakraborty
08/01/1959
30/12/1965

 
Amarendra Krishna Mahalanobis
12/01/1961
09/01/1967


 
Sitesh Kumar Roy
02/07/1963
05/01/2002

 
Paresh Lal Dhar Bhowmik
17/06/1963
22/11/1986

 
Rabindra Nath Datta
02/01/1964
04/01/1996

 
Sanjit Kumar Chatterjee
02/01/1964
03/01/1999

 
Santimoy Basu
06/12/1965
08/01/1980

 
Amarnath Chakravarti
15/07/1965
08/01/2003

 
Nani Gopal Nath
15/07/1965
04/01/2003

 
Sunil Ranjan Das
15/07/1965
31/10/1980

 
Arun Kumar Sen
15/01/1968
06/01/2000

 
Ashoke Kumar Bhattacharyya
13/09/1968
31/10/1980


 
Achintya Kumar Mukhopadhyay
17/03/1969
08/01/1978


 
Panchanan Bandyopadhyay
16/09/1969
02/01/1991

 
Ashish Kumar Dasgupta
01/04/1970
05/01/2007

 
Hrisikesh Paria
01/04/1970
04/01/2003

 
Nripendra Nath Purkait
01/04/1970
02/01/2006

 
Debabrata Sarma
08/01/1970
30/06/1977

 
Amar Nath Datta
10/01/1970
04/01/2005

 
Debasish Chattopadhyay
09/08/1971
02/01/2010

 
Pradip Kumar Saha
09/08/1971
08/01/2008

 
Prasanta Kumar Basu
09/08/1971
02/01/2011

 
Sanjib Chandra De Sarkar
09/08/1971
08/01/1978

 
Nalini Kanta Das Chowdhury
09/01/1973
03/02/1991


 
Syam Sunder De
29/09/1973
01/01/2007

 
Binode Bihari Paul
25/07/1975
23/04/1979

 
Subir Bandyopadhyay
25/07/1975
09/01/1976

 
Gautam Gangopadhyay
25/08/1977
28/02/1978

 
Rabindra Nath Mitra
21/09/1978
01/01/2005

 
Phatick Chandra Rakshit
22/09/1978
04/01/2011

 
Lalit Kumar Kaul
01/06/1979
04/11/1980

 
Samar Sen Sarma
01/08/1979
31/10/1980

 
Prabir Kanta Goswami
01/10/1979
04/01/2014

 
Apurba Kumar Dutta
07/03/1979
12/01/2006

 
Balaram Saha
29/02/1980
06/01/2010

 
Goutam Ghosh
03/04/1980
12/01/2014

 
Ranjan Ghosh
14/03/1980
12/01/2012

 
Subhangsu Bandyopadhyay
18/09/1980
31/10/1980

 
Sunanda Dhar
03/01/1982
20/12/1988

 
Sarit Kumar Das
28/7/1982
24/02/1988

 
Dipankar Biswas
30/11/1982
03/01/2015

 
Keya Bhattacharyya
06/01/1984
15/04/1994

 
Samir Kumar De
02/01/1985
04/01/2012

 
Jyoti Prakash Bandyopadhyay
04/10/1989
03/01/2012